സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

Home സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഗൂഗിൾ എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ അഥവാ ഗൂഗിൾ Transliterate!

Transliteration അഥവാ ലിപ്യന്തരണരീതിയിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സംവിധാനങ്ങൾ വെബ്‌ ഇൽ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇവക്കു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെന്നതാണ്...
- Advertisement -

Don't Miss